Czym są roboty drogowe?

Z czym kojarzone są roboty drogowe? Przede wszystkim z remontami ulic. Warto jednak pamiętać, że oprócz napraw i modernizacji zalicza się do nich także budowę nowych tras, tworzenie ścieżek rowerowych, chodników, zatoczek czy przyłączy. Co dokładnie kryje się pod pojęciem „roboty drogowe”?

Uwaga, roboty drogowe!” – czego możemy się spodziewać, widząc taki znak na trasie? Zazwyczaj opóźnień spowodowanych przewężeniem wynikającym z remontu jednego pasa. Jednak roboty drogowe to nie tylko remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, czyli uzupełnianie ewentualnych ubytków najpierw po jednej, później po drugiej stronie drogi, lecz także m.in. roboty odwodnieniowe oraz równanie nawierzchni nieutwardzonych. Jakie dokładnie rodzaje prac mogą obejmować?

Roboty drogowe – definicja

Trudno znaleźć jednoznaczną definicję, która określałaby, czym są roboty drogowe. Zazwyczaj przez roboty rozumie się budowę, przebudowę, montaż albo remont drogi. A co uznaje się za drogę? Wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi rowerowej, zatoczek przeznaczonych do postoju pojazdów i torowiska pojazdów szynowych znajdującego się obrębie tego pasa.

Co zalicza się do robót drogowych?

Zatem jakie prace zalicza się do robót drogowych? Zarówno kompleksowe wykonanie dróg, placów parkingowych i zatoczek, jak i remonty oraz wykonywanie nawierzchni bitumicznych, betonowych i tłuczniowych.

Ponadto za roboty drogowe uznaje się wspomniane już remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, równanie i wzmacnianie nawierzchni nieutwardzonych, remonty i wykonywanie przepustów drogowych, odtworzenia nawierzchni oraz roboty odwodnieniowe powierzchniowe.

Co ważne, roboty drogowe mogą obejmować nie tylko roboty przygotowawcze (rozbiórki, wycinka) i ziemne (wykopy, nasypy, wzmocnienia gruntu itp.), wzmacnianie podłoża (stabilizacja przy wykorzystaniu m.in. cementu, wapna lub spoiw drogowych), wykonywanie podbudów nawierzchni (z gruntu, kruszywa stabilizowanego cementem, tłucznia, betonu itp.) i samej nawierzchni (bitumicznej, betonowej lub tłuczniowej), lecz także wykonywanie odwodnienia dróg, formowanie terenów zielonych, montaż elementów małej architektury, sieci elektrycznych, oświetlenia, oznakowania pionowego i poziomego itp.

Można ogólnie powiedzieć, że wszystko, co łączy się z wykonywaniem i bieżącym utrzymaniem dróg utwardzonych oraz nieutwardzonych to prace drogowe.

A co z budową mostów i tuneli?

Warto jednak pamiętać, że do prac drogowych nie zaliczane są remonty obiektów mostowych i torów. Przebudowa i remonty mostów czy wiaduktów to tak zwane budownictwo inżynieryjno-lądowe.

Jeśli zatem na drodze krajowej występują obiekty inżynierskie takie jak mosty drogowe i kolejowe, wiadukty, tunele, przejścia podziemne, estakady i kładki zazwyczaj do ich naprawy lub modernizacji należy zatrudnić innego wykonawcę niż do remontu samej drogi.

Można również poszukać firmy, która zajmuje się zarówno robotami drogowymi, jak i budownictwem inżynieryjno-lądowym. Jedną z takich firm jest RadPol (https://rad-pol.pl/oferta) działający na rynku od 1983 roku.