Ile może wynosić dotacja unijna dla małego przedsiębiorstwa?

Wydaje Ci się, że małe przedsiębiorstwo, które działa na stosunkowo wąską skalę i posiada ograniczone zasoby, ma tym samym zamkniętą drogę do wdrażania innowacji i sukcesywnego zwiększania poziomu swej konkurencyjności? Nic bardziej mylnego – dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich rodzime, nawet niewielkie biznesy mają coraz szersze możliwości w zakresie skutecznej realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Co więcej, to właśnie firmy z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) są głównym beneficjentem pomocy publicznej udzielanej ze strony Unii Europejskiej. Dlaczego warto ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE i jak wygląda proces pozyskiwania dotacji unijnych? Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć małe przedsiębiorstwa? Wyjaśniamy!

Czym są dotacje unijne?

Dotacje unijne to bezzwrotna i nieodpłatna forma finansowania z Unii Europejskiej. Tego rodzaju wsparcie finansowe udzielane jest określonym przedsiębiorstwom przez UE przede wszystkim na realizację celów związanych z restrukturyzacją i rozwojem gospodarczym państw członkowskich. Dotacje unijne przyznawane są poszczególnym beneficjentom z Funduszy Europejskich, czyli specjalnie wyodrębnionych z budżetu UE środkom finansowym. Są one wydatkowane na ściśle określonych warunkach, służąc niwelowaniu różnic między gospodarkami państw członkowskich na zasadach zgodnych z założeniami polityki spójności.

Dotacje unijne są często dystrybuowane na regiony i województwa, dlatego firmy, które rozważają ubieganie się o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich, powinny na bieżąco śledzić aktualną listę naborów. Każdy konkurs ogłaszany przez poszczególne instytucje zarządzające bardzo szczegółowo określa cel dotacji, sposób, w jaki zewnętrzne środki mają zostać wydatkowane, a także maksymalny poziom dofinansowania. Aby dany projekt mógł mieć realne szanse na pozyskanie dotacji unijnej, musi uprzednio spełnić konkretne kryteria i wymogi, które powinny zostać uwzględnione na etapie składania wniosku.

Pozyskiwanie dotacji unijnych – możliwości dla małych firm

Kluczowym programem w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 są Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) o łącznym budżecie 7,9 mld euro przeznaczonym na dotacje dla firm. Ponad połowa tej kwoty ma zostać wydatkowana na projekty ściśle związane z wdrażaniem innowacji do przedsiębiorstw i wprowadzaniem na rynek nowych lub udoskonalonych produktów i usług, co ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności w skali międzynarodowej. Kluczowym celem programu FENG jest bowiem finansowanie projektów strategicznych z punktu widzenia polskiej gospodarki, w tym szczególnie przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury badawczej, transferem i komercjalizacją wyników prac B+R czy rozwojem istotnych instytucji otoczenia biznesu. Wysoki priorytet mają również inwestycje skoncentrowane wokół cyfryzacji polskich przedsiębiorstw, wdrażania modelu zielonej gospodarki i realizacji założeń ujętych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Co istotne, o wsparcie w ramach programu FENG będą mogły ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani wdrażaniem innowacji i prowadzeniem działalności o charakterze badawczo-rozwojowym, niezależnie od wielkości firmy. Szanse na skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych mają zatem zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa, a także konsorcja z instytucjami naukowymi. Nie ma bowiem warunku, aby projekt był realizowany samodzielnie.

Warto dodać przy tym, że program przewiduje różne formy finansowania. Obok bezzwrotnych dotacji unijnych przedsiębiorstwa, którym uda się pozyskać pożądane dofinansowanie, będą mogły skorzystać także ze wsparcia zwrotnego w formie instrumentów finansowych (fundusze gwarancyjne, kredyty na innowacje itp.).

FENG – od czego zależy wysokość dotacji dla małego przedsiębiorstwa?

Kwota dofinansowania udzielanego z Unii Europejskiej w postaci dotacji unijnych określana jest najczęściej na podstawie mapy pomocy regionalnej. Oznacza to tym samym, że ostateczna wysokość dotacji wynika bezpośrednio z miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości samego przedsiębiorstwa.