Jak może przebiegać rozwód Wrocław? Formalności oraz procedury

Rozwód Wrocław to procedura cywilna. Do jej rozpoczęcia konieczne jest złożenie pozwu. Dodatkowo jest to zazwyczaj trudna i stresująca sytuacja w życiu, zwłaszcza jeśli para posiada dzieci. Sprawdź nasze rady i dowiedz się, w jaki sposób przebiega procedura rozwodowa. 

  1. W jaki sposób można rozpocząć procedurę rozwodową?
  2. Jakich formalności muszą dopełnić małżonkowie w początkowych etapach?
  3. Czym różni się sytuacja osoby pozwanej od pozywającej?
  4. Jakie mogą być powody rozwodu?
  5. W jakiej formie przebiegają sprawy rozwodowe?
  6. Na czym polega podział majątku wspólnego?
  7. Czy podział majątku odbywa się przed rozprawą rozwodową?
  8. Jak przebiega podział władzy rodzicielskiej nad ewentualnymi dziećmi?

Rozwód Wrocław to procedura, która każdego roku jest przeprowadzana w Polsce aż 50 tysięcy razy. Dla porównania, w związek małżeński wchodzi rocznie 150 tysięcy par. W trakcie rozpadu związku oraz małżeństwa formalnego konieczne jest dopełnienie wielu procedur, lecz jednocześnie nie można zapomnieć o dzieciach oraz podziale majątku.

W jaki sposób można rozpocząć procedurę rozwodową?

Adwokat Wrocław ma możliwość brać udział w procesie rozwodowym. Sam rozwód jest w świetle prawa definitywnym końcem małżeństwa. Może zostać on orzeczony jedynie wyrokiem sądu. W trakcie negocjacji rozwodowej małżonkowie mają możliwość dojścia do swego rodzaju porozumienia małżeńskiego, a także rodzicielskiego.

W treści wyroku rozwodowego ustalane są wszelkie prawa oraz obowiązki małżonków względem siebie oraz dzieci.

Jakich formalności muszą dopełnić małżonkowie w początkowych etapach?

Adwokat Wrocław rozwód to specjalista z zakresu prawa, który posiada wszelkie konieczne uprawnienia do udzielania wsparcia stronom podczas sprawy rozwodowej. Aby jednak do niej doszło, jeden z małżonków jest zobowiązany do wniesienia pozwu.

Czym różni się sytuacja osoby pozwanej od pozywającej?

Rozwód Wrocław może być przeprowadzony zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie. Dodatkowo brana jest pod uwagę obecność dzieci lub konieczność podziału majątku.

Niezależnie od tego, kto jest pozwanym, a kto pozywającym, obie strony małżeństwa są w sądzie stronami w sprawie rozwodowej. Uprawnienia i obowiązki obu stron są identyczne. Natomiast tylko powód lub powódka uiszcza na początku opłatę sądową.

Jakie mogą być powody rozwodu?

Adwokat rozwód Wrocław udziela pomocy prawnej małżonkom na każdym etapie sprawy rozwodowej. Przyczyną wszczęcia procedury według polskiego prawa może być szereg sytuacji.

Gdy dojdzie do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, obie strony mogą wystąpić o rozwód. Jest to jedna z częściej podawanych przyczyn. Niemniej jednak może być to także zdrada, uzależnienie od alkoholu, dopalaczy i narkotyków, hazard,  niegospodarność, uchylanie się od pracy zarobkowej lub niechęć do posiadania dzieci. Niemniej jednak przyczyn rozpadu małżeństwa może być znacznie więcej.

W jakiej formie przebiegają sprawy rozwodowe?

Działający w miejscowości Wrocław adwokat może zajmować się prowadzeniem spraw rozwodowych. Zanim jednak orzeczenie rozwodu oraz wyrok rozwodowy będą miały miejsce, strony muszą wziąć udział w pełnej procedurze rozwodowej.

Jeśli sąd uzna, że istnieją przesłanki do pogodzenia, może skierować na mediacje. Jeśli proces rozwodowy trwa, nie ma możliwości wszczynania odrębnej sprawy o rozwód lub separację. Najważniejszym celem postępowania rozwodowego jest określenie przyczyny rozpadu związku oraz zaplanowanie podziału majątku i opieki nad dziećmi.

Na czym polega podział majątku wspólnego?

Postępowanie rozwodowe może obejmować także podział majątku wspólnego. Jest to kluczowe zwłaszcza w przypadku par posiadających dzieci. W postępowaniu sądowym, o ile nie opóźni to znacząco całej procedury.

Podział majątku może być przeprowadzony inaczej w zależności od faktu, czy jest to rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie. W przypadku polubownego rozstania małżonkowie mogą samodzielnie podzielić posiadany majątek, nie ma konieczności dzielenia go na pół.

Czasem konieczne jest także natychmiastowe określenie alimentów na dziecko oraz ewentualnie na małżonka żyjącego w niedostatku.

Czy podział majątku odbywa się przed rozprawą rozwodową?

Adwokat rozwodowy może doradzać małżonką w kwestii podziału majątku. Warto mieć świadomość, że w skład majątku wspólnego, o ile para posiadała wspólnotę majątkową, wchodzą wszystkie dochody, środki z funduszu pracowniczego, emerytalnego, a także dochody z posiadanego majątku i składki na subkoncie w systemie ubezpieczeń społecznych.

Jak przebiega podział władzy rodzicielskiej nad ewentualnymi dziećmi?

W sprawach rozwodowych bardzo istotną kwestią jest także władza rodzicielska. Może przysługiwać ona na równych prawach obojgu, ale może być także indywidualnie dostosowana.

Porozumienie rodzicielskie może zawierać informacje dotyczące opieki, wychowania oraz wszelkich praw i obowiązków rodziców względem dziecka.

Artykuł przygotowany na podstawie informacji dotyczących prawnych aspektów rozwodu ze strony: Adwokat Wrocław Rozwód